Odisee Hogeschool, campus Waas, opleiding Agro- en biotechnologie

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
4
Nummer: 
4134

Over het bedrijf

Odisee Hogeschool, campus Waas, opleiding Agro- en biotechnologie
Hospitaalstraat 23
Sint-Niklaas
Onderwijs

Odisee Hogeschool telt zes campussen. Het zijn dynamische centra van onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening op de as Brussel-Aalst-Gent-Sint-Niklaas. We bieden er 25 bacheloropleidingen aan in zes studiegebieden.

Binnen het studiegebied Biotechniek bieden we de opleiding Agro- en biotechnologie aan. Deze opleiding leert studenten alles over landbouw, dieren, planten en voeding. Uit de vier afstudeerrichtingen landbouw, groenmanagement, dierenzorg en agro-industrie kiest de student voor zijn/haar specifieke interesse. De brede basis geeft alle kansen op de arbeidsmarkt, maar ook verder studeren is mogelijk. Deze opleiding wordt ingericht op campus Waas te Sint-Niklaas.

Onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening

Nieuw binnen Odisee hogeschool: graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw

Korte toelichting Graduaat Landbouw

De graduaatsopleiding in het Productiebeheer Land- en Tuinbouw omvat 120 studiepunten, gespreid over twee opleidingsfasen, en valt onder het studiegebied “Biotechniek”.

Deze opleiding zal  worden georganiseerd op Campus Sint-Niklaas, die veel te bieden heeft:

  • Een structurele verankering in de regio’s Waasland, Meetjesland en het Noorden van Vlaanderen, met zeer veel activiteit in veeteelt en akkerbouw.
  • Een structurele samenwerking met Broederschool Biotechnische en Sport, niet alleen wat betreft infrastructuur, maar ook verdere curriculumontwikkeling, instroombegeleiding en kennisuitwisseling tussen docenten van beide onderwijsinstellingen.
  • Aansluiting bij de verwante bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie: afstudeerrichting landbouw, met mogelijkheden tot kruisbestuiving, gezamenlijke inzet op de actieve samenwerking met het werkveld en het gezamenlijk organiseren van bepaalde opleidingsonderdelen. Daarenboven kan een vervolgtraject worden aangeboden op een campus die als “thuis” aanvoelt.

 

Met de organisatie van deze graduaatsopleiding willen we met deze opleiding een regio bedienen waarin voornamelijk kleinere landbouwbedrijven sterk vertegenwoordigd zijn, door hen technisch hooggeschoolde uitvoerende medewerkers aan te bieden. Zo willen we als Odisee inspelen op een duidelijke vraag van het werkveld.

Daarnaast willen we ook actief werken aan correcte oriëntering van kandidaat-studenten volgens hun talentenprofiel. Voor studenten betekent deze nieuwe graduaatsopleiding, met het werkplekleren als rode draad, een kans op intensief leren voor en door de praktijk, met op vrij korte termijn een blik op uit- of doorstroom.

De graduaatsopleiding PB start vanaf september 2019 als een voltijds dagtraject. Dit traject bestaat wekelijks uit 0 tot 2 dagen contactonderwijs, één praktijkdag in de Broederschool (woensdag), 1 tot 3,5 dagen leren op de werkplek (WPL) of in het ruimere werkveld en één coachingsdag op school (vrijdag). Het leren in de praktijk neemt gradueel toe doorheen het opleidings-programma.

Het programma is opgebouwd rond 4 inhoudelijke leerlijnen.

  • Productieproces: technische kennis betreffende de primaire productieprocessen in een landbouwbedrijf, bijvoorbeeld het kweken van runderen ofvarkens of het verbouwen van voeder- en akkerbouw-gewassen.
  • Productiebeheer: randvoorwaarden, ondersteunende processen en activiteiten die de primaire productie mogelijk maken, bijvoorbeeld het zorgen voor een goede bemesting, het zorgen voor een veilige werkomgeving of het gebruik maken van de juiste teeltsystemen.
  • Verbreding van de landbouw: activiteiten op het landbouwbedrijf die niet behoren tot de primaire productie, maar die een landbouwbedrijf kan ondernemen om de inkomensbasis te verhogen, bijvoorbeeld hoeveverkoop, verwerking van producten, hoevetoerisme,...
  • Agrarische bedrijfsorganisatie: economische, administratieve, juridische, … processen en activiteiten die horen bij een goede organisatie van het bedrijf, ondersteunend aan het productieproces; bijvoorbeeld het voeren van een correcte boekhouding of het opmaken van een investeringsplan.

Met de steun van